Kategorier
Säkerhet

Systematiskt brandskyddsarbete ger trygghet på arbetsplatsen

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att arbeta förebyggande för att undvika bränder samt regelbundet underhålla det som måste fungera om det börjar brinna.

Lagstadgade brandskyddsåtgärder finns reglerade i Lagen om skydd mot olyckor (LSO). Det som kallas systematiskt brandskyddsarbete eller SBA är en del av dessa åtgärder. Alla företag, organisationer och verksamheter ska systematiskt och kontinuerligt arbeta för sitt brandskydd. Detta arbete innebär dels förebyggande arbete så att bränder inte uppstår, dels ett kontinuerligt underhåll av allt som måste fungera om det blir en eldsvåda.

Regelbundna utrymningsövningar är viktiga för att alla som vistas i en byggnad ska veta hur de ska agera vid en eventuell brand. Men utrymningsövningarna ger bara anvisningar om hur man ska ta sig ut ur byggnaden, vilka utrymmen man ska kontrollera och var man har sin uppsamlingsplats. Det systematiska brandskyddsarbetet omfattar mycket mer och är viktigt ur ett brandförebyggande syfte. Det är ägaren eller nyttjanderättshavaren som ansvarar för att brandskyddsarbetet bedrivs på ett korrekt sätt.

Systematiskt brandskyddsarbete skapar trygghet om det sköts regelbundet

När man anlitar ett företag som arbetar med systematiskt brandskyddsarbete så får man hjälp att göra en riskanalys i verksamhetens lokaler. I riskanalysen framgår det var riskerna finns. Men man bedömer också möjligheten att ta bort vissa risker eller skapa rutiner för att minska konsekvenserna av dem vid en eventuell brand.

Systematiskt brandskyddsarbete innebär också att man tar fram en plan för vad som ska göras om det skulle börja brinna. Man skapar rutiner som är anpassade till verksamheten och som är bundna till en funktion snarare än en person. Ett bra systematiskt brandskydd bygger på en väl fungerande teknik men också på kunskap och praktiska övningar. För att säkerställa att brandskyddet fungerar krävs det rutiner för regelbundet underhåll och kontroll av bland annat utrymningsvägar, branddörrar och släckutrustning.